تبلیغات
ArtBook

ArtBook
کتاب هنر

محمدرضا عباسیان، دبیر جشنواره سی و یکم فیلم فجر

 

عباسیان دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر خبر داد 102 فیلم سینمایی و 172 فیلم مستند بلند از ایران متقاضی شرکت در جشنواره فجر شدند. محمدرضا عباسیان، دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از استقبال گسترده فیلمسازان و تهیه‌کنندگان سینمایی از سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر خبر داد و گفت: در جمع‌بندی صورت گرفته از سوی دبیرخانه جشنواره ۲۷۴ عنوان فیلم فرم تقاضای شرکت در این دوره جشنواره را پر کردند.

وی افزود: در مجموع ۲۷۴ عنوان فیلم فرم تکمیل شده شرکت در این دوره جشنواره را به دبیرخانه ارایه دادند که از این آمار ۱۷۲ عنوان را فیلم‌های مستند بلند تشکیل می‌دهد و ۱۰۲ عنوان فیلم‌های سینمایی هستند که ۴۲ فیلم مربوط به فیلم‌های اول هستند.

دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با بیان اینکه اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزان داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ از این دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺠﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ، خاطرنشان کرد: فجر بزرگ‌ترین رویداد سینمایی کشور و منطقه و در‌ واقع بهترین ویترین و بستر معرفی و شناسایی زیبایی‌ها و ظرفیت‌های سینمایی ایران است و انتظار این است که همه‌ی اﻫﺎﻟﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮای ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﮑﻮﻫ‌ﺘﺮ ﺷﺪن ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺠﺮ که همراه با جشن خجسته پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برپا می‌شود ﻫﻤﺖ، ﮐﻮﺷﺶ و ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ باشند.

وی با اشاره به استقبال فیلمسازان دنیا از این دوره جشنواره اضافه کرد: ﺗﺎﮐﻨﻮن ۲۲۱ ﻓﯿﻠﻢ از ۵۸ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﻀﻮر در ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﺪﻧﺪ در حالی که ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ آﺛﺎر ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

به گفته‌ی وی ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ۲۲۱ ﻋﻨﻮان اﺳﺖ و ﺟﻤﻊ‌ﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻣﺎر اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑه ﺰودی از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺠﺮ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮاﺧﻮان اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از کشورهای اروﮔﻮﺋﻪ، ﻣﮑﺰﯾﮏ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺳﻮﺋﯿﺲ، ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ، ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرگ، ﺑﻠﮋﯾﮏ، ﺳﻨﮕﺎل، آﻟﻤﺎن، ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ،

اﯾﺮﻟﻨﺪ، ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن، ﻫﻠﻨﺪ، ژاﭘﻦ، اﻧﺪوﻧﺰی، اﺗﺮﯾﺶ، ﭼﯿﻦ، ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ،آرژاﻧﺘﯿﻦ، ﺑﺮزﯾﻞ، اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ، داﻧﻤﺎرک، ﺷﯿﻠﯽ، ﻫﻨﺪ، ﮐﺎﻧﺎدا، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، ﮐﺮواﺳﯽ، ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن، روﺳﯿﻪ، ﻣﺼﺮ، ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ، اﺳﺘﻮﻧﯽ، ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ، ﺳﻮرﯾﻪ، اﮐﺮاﯾﻦ، اﻟﺠﺰاﯾﺮ، ﭘﺮﺗﻐﺎل، اﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻧﮕﺮو، ﻣﺮاﮐﺶ، ﻋﺮاق، اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ، ﻟﺒﻨﺎن، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﻧﺮوژ، ﻓﻨﻼﻧﺪ، ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن، ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﯾﻮﻧﺎن، ﺗﻮﻧﺲ، ﺳﻮﺋﺪ و... به عنوان ﮐﺸﻮرﻫﺎیی که تاکنون ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﯽ و ﯾﮑﻤﯿﻦ دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ نام برد و ادامه داد: ﺑﺨﺶ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎن جشنواره فجر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ آنﮔﻮﻧﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ او را در ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻇﻠﻢﺳﺘﯿﺰی، ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ، ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺮورﯾﺴﻢ، ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﯿﺪاری ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ‌شود و آﺛﺎری را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎر از ۲۰۱۰ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ۱۳۹۱ در اﯾﺮان اﮐﺮان ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در دورهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻢ اﮐﺮان ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر، ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮهﻣﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﯽ و ﯾﮑﻤﯿﻦ دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ۱۲ ﻟﻐﺎﯾﺖ ۲۲ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ۱۳۹۱ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﻛﻨﺪ.طبقه بندی: اخبار،
برچسب ها: دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر، محمدرضا عباسیان، فیلمسازان و تهیه‌کنندگان سینمایی،
دنبالک ها: فیلمسازان دنیا،
[ دوشنبه 13 آذر 1391 ] [ 11:09 ق.ظ ] [ حسین مهرعلی ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
لینک های مفید
لینک دوستان
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب